Iñaki Abaunz
Azpeitiarra naiz, eta familian ikasi nuen mundua ez zela ikusten genituen gauzetan amaitzen, haratago begiratu behar nuela. Orduan bilatzaile bihurtu nintzen, zer ote zen? non ote zegoen? Geroztik begirada luzatzen saiatzen naiz, psikologia ikasketetan aurkitu ez nituen erantzunak aurkitu nahian. Kuriositatea bide-lagun galderak egiteko garaian, Jainkoa eta gizaki harremanak direla erantzunen iturri. Gaur egun ezkondua eta diakonoa, Loilako Santutegian lanean eta Bidania-Goiatz, Errezil, Beizama eta Azpeitiko parrokietan Hitza zabaltzen.

ARTIKULUAK

Abenduak 4

  Abenduak 4 Aldi hartan, Jesus Kafarnaum herrian sartu zelarik, erromatar ehuntari bat etorri zitzaion, arrenka esanez: «Jauna, elbarri eta oinazetan dago nire morroia etxean». Jesusek esan zion: «Joan eta sendatuko dut». Baina ehuntariak erantzun zion: «Jauna,...

Abuztuak 27

  Abuztuak 27 Aldi hartan, Jesusek, Filiporen Zesareara iritsi zenean, galdera hau egin zien ikasleei: «Gizonaren Semea nor dela dio jendeak?». Haiek erantzun: «Batzuek Joan Bataiatzailea dela; beste batzuek Elias; besteek Jeremias edo profetaren bat». Jesusek,...

Abuztuak 26

  Abuztuak 26 Aldi hartan, Herodesek Joan harrapatu eta kartzelan lotua zuen, Herodias zela eta. Herodesen anaia Feliperen emaztea zen Herodias, baina Herodesek bere emaztetzat hartua zuen, eta Joanek esaten zion: «Ez zaizu zilegi zeure anaiaren emaztea...

Abuztuak 25

  Abuztuak 25 Aldi hartan, Jesusek saduzearrak hitzik gabe utzi zituela jakitean, elkarrekin bildu ziren fariseuak, eta haien arteko lege-gizon batek azpikeriaz galdetu zion Jesusi: «Maisu, zein da legeko agindurik nagusiena?». Jesusek erantzun: «“Maita ezazu...

Abuztuak 24

  Abuztuak 24 Aldi hartan, Felipek Natanael aurkitu zuen, eta esan zion: «Moisesek legearen liburuan eta profetek beren idazkietan aipatu zutena aurkitu dugu: Jesus, Joseren semea, Nazaretekoa». Natanaelek esan zion: «Nazaretetik atera ote daiteke ezer onik?»....

Abuztuak 23

  Abuztuak 23 Aldi hartan, Jesusek parabola hau esan zien ikasleei: «Zeruetako erreinuarekin mahasti-nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lansaria zilarrezko txanpon batean hizketatu ondoren, mahastira...