Ana Berrizbeitia
Berrizko alaba, herri txiki baten jaioa etan urrengo urteetan migrante askoren etorrerarekin handitu zana. Langile familian hazi eta hezitakoa. Lehenengo ikasketak egn ondoren, gazte aroan lanean murgilduta, goi mailako ikasketak egiteko. Hazi eta hezi bidea egin ondoren, irakaskuntzan eman nuen hamarkada bat lanean. Jose nire senarrarekin familia osotzen dugu, gure anai-arreba eta hiloba Jon eta Pablo gazteekin. Bizkaiko elizak egindako proposamenari, bai eman nion. Erantzunkizuna aurrera eramateko teologia ikasketak bete nituen Gazteizko fakultatean. Pastoralgintzan hainbat betebehar eta proiektu izan ditut familia, gazteekin, baita Jaunaren Eguneko elizkizunak burutzen. Kristau alkarteen artean heziketa lantzeko kristau oinarriak sendotzeko, eta fede kompromisoak sendotzeko laikoen heziketan bidelagun. Ekintza honeetan hogeitamar urte bete ditut.

ARTIKULUAK

Ekainak 26

  Ekainak 26 Jesusek, mundu honetatik eramana izateko garaia zetorkiolarik, Jerusalemera joateko erabakia hartu zuen. Mandatariak bidali zituen aurretik, eta Samariako herri batean sartu ziren, Jesusi ostatua prestatzera. Baina herrikoek ez zuten hartu nahi izan,...

Abenduak 25

Abenduak 25 Hasieran bazen Hitza, eta Hitza Jainkoarekin zen, eta Jainko zen Hitza. Hitza hasieran Jainkoarekin zen. Gauza guztiak haren bidez eginak dira, eta egindakorik ezer ez da hura gabe egin. Hitzagan zen bizia, eta bizia gizakien argia zen; argiak ilunpean...

Abenduak 24

  Abenduak 24 Aldi hartan, Zakarias, Joan haurraren aita, Espiritu Santuaz beterik, profeta bezala mintzatu zen, esanez: «Bedeinkatua Jauna, Israelen Jainkoa, agertu eta bere herria askatu duena! Salbamen-indarra digu eman bere morroi Daviden etxean. Hala...

Abenduak 23

  Abenduak 23 Haurra izateko denbora bete zitzaionean, Elisabetek semea izan zuen. Jakin zuten auzokoek eta ahaideek zein erruki handia agertu zion Jaunak, eta zorionak ematen zizkioten. Jaio eta zortzigarren egunera, haurra erdaintzera eraman zuten, eta aitaren...

Abenduak 22

  Abenduak 22 Aldi hartan, Mariak esan zuen: «Handiesten du nire arimak Jauna, pozaren pozez daukat neure barrua, Jainkoa baita nire salbamena, ikusi baitu mirabe honen ezereztasuna. Horregatik, dohatsu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, handiak egin...

Abenduak 21

  Abenduak 21 Aldi hartan, Maria jaiki eta bizi-bizi mendi aldera joan zen, Judeako herri batera, eta, Zakariasen etxean sarturik, Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion Elisabeti haurrak sabelean. Elisabet Espiritu Santuaz...